Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Dịch hợp đồng Việt - Nhật: "Bất kỳ" (bất kỳ trách nhiệm nào)

Nếu công việc của bạn liên quan đến tiếng Nhật, có thể bạn sẽ phải dịch hợp đồng từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Ví dụ như câu dưới đây:
  • "Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào với bất kỳ tổn hại nào xảy ra với khách hàng".
Câu này cũng có thể viết lại như sau:
  • "Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bất kỳ tổn hại nào xảy ra với khách hàng".
Có thể thay "bất kỳ" bằng "bất cứ" cũng được.

Một số bạn sẽ dịch thành 全て (subete = mọi, tất cả):
  • 全ての責任を負いません。 = Không chịu mọi trách nhiệm.
Tuy nhiên, nếu bạn dịch như vậy thì hợp đồng sẽ không chặt chẽ. Bởi vì như thế là bạn "không chịu mọi trách nhiệm" đối với khách hàng, nhưng sẽ phải chịu một hoặc một số trách nhiệm riêng lẻ đối với tổn thất của khách hàng.
Ví dụ, khách hàng có một số tổn hại và yêu cầu bạn chịu trách nhiệm A và trách nhiệm B. Nếu dùng "subete" thì bạn sẽ không chịu trách nhiệm A và B đồng thời, nhưng nếu khách hàng yêu cầu bạn chịu trách nhiệm A thôi mà không cần chịu trách nhiệm B thì về lý bạn sẽ bị đuối lý.

Tiếng Nhật có một từ tương ứng cho "bất kỳ" là いかなる inakaru ("bất kỳ", "bất cứ").
  • Bất kỳ trách nhiệm nào = いかなる責任 (ikanaru sekinin)
  • Bất kỳ tổn hại nào = いかなる損害 (ikanaru songai)
"Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào với bất kỳ tổn hại nào xảy ra với khách hàng".
= 「我々は顧客のいかなる損害に対していかなる責任を負いません」

Ngoài ra, các bạn có biết dịch "các" và "mỗi" ra tiếng Nhật trong hợp đồng thế nào không, ví dụ "các công ty", "mỗi công ty"?
Tiếng Nhật dùng 諸 (sho, CHƯ) cho "các" và 各 (kaku, CÁC) cho "mỗi". Ví dụ "các công ty" có thể dùng 諸会社 và "mỗi công ty" là 各会社.
Với "mỗi" có thể dùng "sorezore" để nhấn mạnh thêm.

(C) Blog dịch thuật S-AROMA


概要:ベトナム語契約を日本語に翻訳するときの「bất kỳ」(いかなる)、「các」(諸)、「mỗi」(各)の日本語翻訳の方法。